POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Clementoni S.p.A. traktuje ochronę prywatności swoich użytkowników jako fundamentalną, dlatego podejmuje wszelkie niezbędne kroki i stale dokłada starań aby traktować dane osobowe z najwyższą uwagą, mając świadomość, że dzieci i zabawki dla dzieci są centralnym aspektem jego działalności.

Z tego powodu, przy przetwarzaniu gromadzonych danych osobowych, podejmujemy odpowiednie środki gwarantujące bezpieczeństwo i poufność danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób zarządza się danymi osobowymi użytkowników, uzyskanymi podczas korzystania z naszej strony internetowej (www.clementoni.com), oraz wyjaśnia sposób i cele gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679 (tzw. RODO).

Administrator danych

Administratorem danych jest CLEMENTONI S.p.A. z siedzibą w Recanati, Zona Industriale Fontenoce, NIP 00092380435, zwana dalej „Clementoni” lub „Administratorem danych”.

Kategorie przetwarzanych danych
Nie musisz się rejestrować ani podawać swoich danych osobowych w celu przeglądania naszego Serwisu.
Podanie danych jest wymagane, jeśli chcesz korzystać z części e-commerce Serwisu (obszar „Sklep”) oraz jeśli chcesz zarejestrować się w zastrzeżonych obszarach i uzyskać dostęp do poszczególnych części Serwisu.
Ponadto osoby, których dotyczy podanie danych, mogą podać swoje dane osobowe, zapisując się do newslettera, przesyłając aplikacje na oferty pracy ogłoszone w obszarze „Pracuj z nami” oraz pisząc do Biura Obsługi Klienta z prośbą o informacje i pomoc.
Mając na uwadze powyższe, dane osobowe przetwarzane przez Clementoni na stronie www.clementoni.com są następujące:
1. rejestracja w obszarze „MyClem”: dane osobowe i dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło), a także system log, pliki cookies, adres IP oraz wszelkie dane wymienione w poniższych punktach, o ile zostały podane w koncie Klienta;
2. Żądanie dostawy „Triops” (dedykowana sekcja w obszarze „MyClem”): oprócz danych w punkcie 1, inne dane dotyczące adresu dostawy „Triops”;
3. Obszar konkursu (dedykowana sekcja w obszarze „MyClem”): oprócz danych zawartych w punkcie 1, dane dotyczące adresu do dostarczenia nagrody; dalsze szczegóły (np. zdjęcia) wymagane do przeprowadzenia wszelkich innych działań związanych z konkursem;
4. Obszar „Sklep”: dane osobowe i kontaktowe użytkownika (imię, nazwisko, e-mail) oraz log systemowy, pliki cookies, adres IP oraz szczegóły dotyczące dostawy produktu, dane zamówienia, informacje rozliczeniowe, informacje o sposobie płatności oraz podane dodatkowe dane do personalizacji produktów (np. zdjęcia);
5. Obszar „Pracuj z nami”: dane osobowe i dane kontaktowe kandydatów, zdjęcia, informacje o wykształceniu i karierze kandydata, zastosowanie chronionych kategorii oraz dodatkowe dane dobrowolnie podane przez kandydatów w CV;
6. Obsługa klienta: dane osobowe, dane kontaktowe; system log i wszelkie inne dane podane w momencie zgłoszenia wniosku o wsparcie/pomoc;
7. newsletter: adres e-mail; system log.

Zgodność podanych danych
Uprzejmie informujemy, że rejestracja w Serwisie, dostęp do zarejestrowanego konta i, bardziej ogólnie, podawanie danych osobowych jest dozwolone tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 16 lat.
Dane osobowe użytkowników poniżej 16 roku życia mogą być przekazywane za zgodą jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub innej uprawnionej osoby, na podstawie art. 8 RODO.
Clementoni S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez użytkowników niedokładnych lub nieprawdziwych danych lub danych dotyczących osób trzecich (w tym osób nieletnich), do których podania i udzielenia zgody na przetwarzanie nie są uprawnieni i/lub wyraźnie upoważnieni. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za taki sposób postępowania.

Pliki cookies.
Nasza Witryna korzysta z plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z obszerną informacją dotyczącą naszej polityki plików cookie pod następującym linkiem: https://www.iubenda.com/privacy-policy/38036974/cookie-policy.
Cele przetwarzania danych
Na stronie internetowej www.clementoni.com przetwarzane są następujące dane, w następujących celach:
1 – Rejestracja w obszarze „MyClem”:
• urozmaicenie Użytkownikom zabawy z grami Clementoni poprzez dostęp do zastrzeżonego obszaru i dedykowanych sekcji („MyClem”) - Cel 1;
• przesyłanie artykułów i spostrzeżeń na temat świata dzieci, a także informacji i ofert handlowych (w tym ofert niestandardowych) - Cel 2;
• do celów statystycznych i profilowania, aby rozwijać, utrzymywać i ulepszać nasze produkty i usługi oraz w celu lepszej realizacji Celów 1 i 2 - Cel 3.
2 - Żądanie dostawy dla "Triopsów" (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"):
• zarządzanie dostawą „Triopsów” po zakupie produktu przez Klienta oraz wypełnianie wszelkich wynikających z tego zobowiązań prawnych oraz ochrona praw Właściciela w przypadku sporów – Cel 4.
3 - Sekcja konkursowa (dedykowana sekcja w obszarze „MyClem”):
• prowadzenie i zarządzanie konkursem, sprawdzanie, kto wygrywa nagrody, wysyłanie nagród, wypełnianie wszelkich wynikających z tego obowiązków prawnych oraz ochrona praw Właściciela w przypadku sporów - Cel 5.
4 – Strefa "Sklep":
• zarządzanie transakcjami zakupu produktu, a także wszystkimi poprzednimi i kolejnymi krokami, obsługą fazy płatności i dostawy, wypełnianiem wszelkich wynikających z nich zobowiązań prawnych oraz ochroną praw Właściciela w przypadku sporów - Cel 6;
5 - Sekcja „Pracuj dla nas”:
• zarządzanie aplikacjami o pracę - Cel 7.
6- Obsługa klienta:
• obsługa próśb klientów i zapewnienie, że są one odpowiednio przetwarzane (w tym prośby o informacje zwrotne, komentarze i oceny uzupełniające) - Cel 8.
7 - Biuletyny:
• wysyłanie wiadomości, informacji i promocji i/lub treści reklamowych pocztą elektroniczną - Cel 9.
Podstawa prawna przetwarzania
Cele 1, 2, 7, 8 i 9: przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) udzielanej odrębnie dla każdego celu poprzez wypełnienie formularza on-line, który pojawia się w momencie przekazywania danych.
Użytkownikom przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, na które zgoda została wyrażona przed jej cofnięciem. Więcej informacji o tym, jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, znajduje się w sekcji „Wykonywanie praw osoby, której dotyczą dane”.
Podanie przez Państwa danych w ww. celach jest całkowicie opcjonalne. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, odmówi podania swoich danych osobowych, nie wyrazi zgody lub cofnie ją w jednym lub kilku celach, nie będzie mogła korzystać z odpowiednich usług.
Cele 4, 5 i 6: podanie danych w ww. celach jest konieczne i oparte na konieczności należytego wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora w przypadku, gdy jest to niezbędne do przygotowania obrony w postępowaniu sądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, jest również dozwolone w tych samych celach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i e) RODO.
Jeżeli osoba, której dotyczą dane, częściowo lub w całości odmówi podania swoich danych, nie tylko uniemożliwi to spełnienie żądania świadczenia usług w całości lub w części, ale także uniemożliwi zawarcie lub kontynuowanie relacji umownych.
Cel 3: podstawą przetwarzania w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz statystycznych lub profilowych, które nie mają istotnego wpływu na prawa osoby, której dotyczą dane, bez uszczerbku dla prawa osoby, której dotyczą dane, z prawem do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że jest to niezbędne do innych celów.
Osoba, której dotyczą dane, nie podlega decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, na podstawie art. 22 RODO.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
1. rejestracja w zarezerwowanych obszarach „Mój Clem”: konto użytkownika i dane rejestracyjne będą przechowywane przez 10 lat od ostatniego dostępu (Cel 1); w celach statystycznych i profilowych oraz przesyłania spersonalizowanych ofert (Cel 2 i 3) dane będą przechowywane przez 2 lata od momentu udostępnienia;
2. żądanie dostawy „Triopsów” (dedykowana sekcja w obszarze „MyClem”): 10 lat od wysyłki „Triopsów”;
3. obszar konkursu (dedykowana sekcja w obszarze „MyClem”): 10 lat od zakończenia konkursu, z wyjątkiem zdjęć przesłanych w ramach konkursu, które będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu udostępnienia ; z zachowaniem innych dłuższych warunków przechowywania przewidzianych w obowiązujących przepisach;
4. Sekcja „Sklepu”: 10 lat od realizacji zamówienia; zdjęcia przesłane w celu personalizacji produktu będą przechowywane przez dwa lata od momentu dostarczenia;
5. Obszar „Pracuj dla nas”: okres wymagany do rekrutacji kandydatów i maksymalnie 2 lata od momentu wysłania aplikacji;
6. Obsługa klienta: 10 lat od zamknięcia pliku wsparcia;
7. newslettery: przez okres aktywności usługi Clementoni lub do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Każda wiadomość będzie zawierać przypomnienie, informujące Użytkownika, że ma on prawo do wypisania się poprzez kliknięcie w link. Ponadto przechowywanie danych ustanie po 2 latach braku aktywności (użytkownik nie otworzył wiadomości e-mail, nie kliknął linku, nie odpowiedział itp.).
Po upływie tego czasu wszystkie dane (w tym konto użytkownika) zostaną usunięte.
Udostępnienie danych
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, odpowiednio wyznaczonym przez podmioty przetwarzające dane (art. 28 RODO), które przetwarzają te dane w imieniu Clementoni S.p.A.
Dane przetwarzane na naszych stronach internetowych są udostępniane w szczególności:
• Beesoft.it it S.r.l., z siedzibą przy Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP), Włochy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an =no&s_ck=false), który zapewnia wsparcie firmie Clementoni S.p.A. w zarządzaniu witryną;
• FiloBlu S.p.A., z siedzibą w Santa Maria di Sala (VE), via Caltana 116/C, Włochy (https://filoblu.com/it/privacy-policy/), która zapewnia wsparcie firmie Clementoni S.p.A. w zarządzaniu stroną internetową;
• Shopify International Limited, z siedzibą c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia (link do polityki prywatności: https://www.shopify.com/legal/ prywatności), która zapewnia obsługę infrastruktury sklepu internetowego Clementoni;
• Zendesk, Inc. z siedzibą pod adresem 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA, reprezentowana w Europie przez Zendesk International Ltd, z siedzibą w 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, Irlandia (https://www. zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), który zapewnia infrastrukturę do obsługi klienta Serwisu;
• Overside srl, z siedzibą przy Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), Włochy, która zapewnia wsparcie techniczne dla sekcji obsługi klienta na naszych Stronach Internetowych;
• Talentia Software Italia S.r.l., Via Valtellina, 63, 20159 Mediolan Włochy (https://www.talentia-software.it/informativa-privacy/), która zapewnia infrastrukturę komputerową dla obszaru „Pracuj dla nas”;
• ActiveCampaign, z siedzibą pod adresem 1 North Dearborn St, 5th Floor Chicago, IL (https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy), która zapewnia infrastrukturę do zarządzania i wysyłania biuletynów.
Ponadto dane osobowe mogą być również udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
• eksperci techniczni i dostawcy oprogramowania, którzy pomagają administratorowi w rozwoju, utrzymaniu i zarządzaniu stroną internetową;
• spółki zależne, stowarzyszone lub spółki-matki Administratora danych;
• firmy świadczące usługi hostingowe dla przetwarzanych danych;
• firmy, które zarządzają obsługą klienta za pośrednictwem strony internetowej;
• firmy zarządzające zamówieniami produktów zakupionych w sklepie internetowym;
• firmy świadczące usługi księgowe i podatkowe (zarządzanie rozliczeniami i płatnościami);
• firmy zajmujące się wysyłką materiałów zamówionych w serwisie;
• organom podatkowym lub innym organom państwowym, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na ich żądanie;
• specjalistów branżowych i/lub kancelarii prawnych w celu ochrony własnych interesów/praw Spółki.
W celach logistycznych i operacyjnych związanych z usługą hostingową dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO.
Nie przewiduje się rozpowszechniania przetwarzanych danych osobowych ani ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pełną listę podmiotów przetwarzających dane oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych można uzyskać, wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: privacy@clementoni.it.
Środki ochrony
Dane osobowe podlegają przetwarzaniu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dlatego zostaną wprowadzone wszystkie odpowiednie procedury w celu ochrony poufności, integralności i dostępności informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prawa osoby, której dotyczą dane
Na podstawie art. 13-21 RODO i na warunkach w nich określonych osoba, której dotyczą dane, ma prawo skorzystać z następujących praw:
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (patrz punkt „Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna”)
• prawo dostępu (Użytkownik ma prawo do otrzymania potwierdzenia dokonania przetwarzania, uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii);
• prawo do sprostowania (Użytkownik może zażądać aktualizacji lub sprostowania własnych danych osobowych);
• prawo do usunięcia danych (Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 17 RODO);
• prawo do przenoszenia (w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 20 RODO Użytkownik ma prawo do otrzymywania własnych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie możliwe, do uzyskania bez przeszkód przeniesienia danych do innego administratora).

• ograniczenie przetwarzania (Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w okolicznościach określonych w art. 18 RODO). W takim przypadku dane mogą być przetwarzane przez Administratora nie tylko w celu przechowywania za zgodą osoby, której dane dotyczą, ale także w celu ochrony praw własnych Clementoni lub praw innych osób w postępowaniu sądowym lub dla interesu publicznego).
• prawo wniesienia sprzeciwu (gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym lub w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, nie ma potrzeby zgłaszania sprzeciwu z konkretnych powodów).
• prawo do złożenia skargi do włoskiego organu ochrony danych (www.garanteprivacy.it).
Dochodzenie praw osoby, której dotyczą dane
W celu skorzystania z powyższych praw, z wyjątkiem prawa do złożenia skargi do włoskiego organu ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z Clementoni S.p.a. pisząc na adres: privacy@clementoni.it.
Inspektor ochrony danych (IOD)
Clementoni S.p.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (DPO) zgodnie z art. 37 RODO.
Jeśli osoba, której dotyczą dane, chce zwrócić się z zapytaniem lub skorzystać ze swoich praw, może skontaktować się z D.P.O. pisząc na adres e-mail: privacy@clementoni.it lub wysyłając zapytanie na następujący adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych
Clementoni S.p.A.
Zona Ind.le Fontenoce scn
62019 Recanati (MC), Włochy
Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Clementoni S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w każdym czasie, informując odpowiednio Użytkowników, którym przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
Zamknij (esc)

iscriviti alla nostra newsletter

Potrai conoscere in anteprima tutte le novità del mondo Clementoni e ricevere un coupon sconto del 10% sul tuo primo acquisto.

Privacy e cookie policy

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Szukaj

Menu główne

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now